SEMPOZYUMA KONU OLAN SULTANLAR:

· Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhlerinden Osman Selâhaddin Dede  (1820-1887)

· Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhlerinden Mehmed Celâleddin Dede  ( ö.1908 )

· Bahâriye Mevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede  (1853-1911)

· Yenikapı Mevlevîhânesi son Şeyhi Abdülbâki Dede (Baykara)  (1883-1935)

· Mesnevi Şârihi Ahmed Avni Konuk  ( 1868-1938 )

· Üsküdar Mevlevîhânesi son Şeyhi Ahmed Remzi Akyürek  (1872-1944)

· Hz.Mevlâna torunu, Postnişîn ve ilk Meclis II. Başkanı Abdülhalim Çelebi (1874-1945)

· Beşiktaş Mevlevîhânesi Şeyhi ve Galata Mevlevîhânesi son şeyhi Ahmed Celâleddin Baykara  (1853-1946)

· Rüfai Tarikatı Mürşitlerinden olup aynı zamanda Mesnevi’nin birinci cildini şerh etmiş, Kenan Rifai  (1867-1950)

· Yenikapı Mevlevihânesi Mesnevihânlarından Tahirü-l Mevlevi (Tahir Olgun) (1877-1951)

· Hz. Mevlâna torunu, Mevlâna Dergâhı son Postnişîni ve eski milletvekili Veled Çelebi İzbudak
(1867-1953)

· Hz. Mevlâna’ya olan derûni büyük aşkıyla gündeme gelen son yüzyılımızın çok önemli Mevlevi şahsiyetlerinden Yaman Dede ( 1887-1962 )

· Kasımpaşa ve Bahâriye Mevlevîhânesi Mesnevîhânlarından Şeyh Midhat Bahârî Beytur  (1879-1971)

· Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmacısı Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982)

· Mesnevinin Nahifi tercümesiyle ismi bütünleşen Hz. Mevlâna torunu Prof. Dr. Amil Çelebioğlu
(1934-1990)

· Postnişin Selman Tüzün

· Hz. Mevlâna’nın 21. kuşak torunu Dr, Celâleddin Bâkır Çelebi (1926-1996)

· Sertarik, Mesnevîhân, Öğretmen Albay Şefik Can (1910-2005)